You are here

Vernissage STONE MOUNTAIN IN BRUSSELS Karen Vermeren

NL

Karen Vermeren zoekt het kunstwerk leefbaar, veranderlijk en grenzeloos te maken zoals een natuurlandschap. Daarom stort ze zich op ‘muurwerken’. Haar werk laat zich enkel begrenzen door de ruimte waarin ze werkt. Op die muren ontstaan landschappen die een herinnering zijn aan een geologische tijd en een (vooruit)blik op wat nog steeds in beweging is.
Welk idee ze vooraf ook heeft uitgewerkt in de beslotenheid van haar atelier, die idee ondergaat verandering in de uitvoering van het moment, in de ruimte die haar wordt toebedeeld in een specifiek tijdsbestek. Het is in die interactie met de ruimte - die pas later tentoonstellingsruimte wordt - dat ze haar fascinatie voor natuurlandschappen laat gelden. (Tom Viaene, 2011)

 

Voor ZSenne vertrekt Karen Vermeren van de plaats Stone Mountain, gelegen te Georgia in de Verenigde Staten. In april 2011 bezocht zij deze granietformatie, de grootste die er gekend is. De berg is een pluton, hij is ontstaan uit een opwelling van magma van binnenuit de aarde die stolde voor het aan de oppervlakte kwam. Stone Mountain is een roze granietkoepel, een naakte rots die voornamelijk uit kwarts bestaat. In het graniet hebben zich zoetwater pools gevormd door het regenwater. Deze verweerde kuilen zijn fragiele bronnen van vruchtbaarheid. Vermeren gaat op zoek naar een relatie tussen Stone Mountain en zijn specifieke granieten structuur en de compositie van de ramen van ZSenne art lab. Ze vergelijkt Brussel met een gekleurde stenen berg die de Zenne overkoepelt.

FR

Karen Vermeren tente de rendre l’œuvre d’art variable, changeante et sans limites, à l’instar des paysages naturels. C’est pourquoi elle s’adonne aux “œuvres murales”. Son travail ne trouve de limites que dans celles de l’espace au sein duquel elle travaille. Les murs voient apparaitre des paysages qui sont à la fois le souvenir d’un temps géologique et une (pré)figuration de ce qui est encore en mouvement. Qu’elle que soit l’idée qu’elle a préalablement développée dans l’intimité de son atelier, cette idée subit la transformation du moment, selon l’espace qui lui est imparti pour un moment spécifique. C’est cette interaction avec l’espace – qui ne devient exposition que par après – qu’elle exprime sa fascination pour les paysages naturels. (Tom Viaene, 2011)

 

Pour ZSenne est partie du Stone Mountain, situé au Georgia aux Etats Unis. En Avril 2011 elle a visité ce rocher de granite, le plus grand connu. Ce mont est un pluton, une montée de magma de l’intérieur de la terre qui s’est solidifiée quand elle a atteint la surface. Le Stone Mountain est une coupole de granite rose, un rocher nu qui est composé de quartz. Dans ce granit se sont forme par la pluie des flaques d’eau douce. Ces puits burinés sont des sources fragiles de fragilité. Vermeren a cherché une relation entre ce Stone Mountain et sa structure spécifique de granite et la composition de fenêtres de l’espace ZSenne. Elle compare Bruxelles avec une montagne de pierre colorée qui couvre la Senne.