You are here

Eva Decaesstecker

Residentie 19/7 > 1/8/2021

   

NL

Hoewel mijn artistieke praktijk voornamelijk gericht is op tekenwerk, ben ik sinds een dik half jaar beginnen experimenteren met verschillende media (video, tekst, audio, collage...). Mijn werk vertrekt steevast vanuit verwondering. Verwondering die ik zelf ervaar en wil doorgeven aan een publiek. Verwondering houdt me wakker en nieuwsgierig. Door in te zoomen op details of mezelf in een groter geheel te plaatsen, zoek ik naar manieren om het alledaagse te verheffen naar iets bijzonders en je zo even te doen slstaan bij dingen waar je anders over zou lopen. In die zin zijn verwondering en observatie nauw met elkaar verbonden.

Tot nu toe ging die verwondering over heel uiteenlopende dingen en beperkte ik me telkens tot een medium. Ik maakte een reeks video’s, met telkens een voice-over stem. Ik schreef deze zomer teksten die vertrokken vanuit observatie of keek door de ogen een personage naar de wereld. Terugkerende onderwerpen zijn het weer (en vooral de aan-/afwezigheid van regen), intermenselijke relaties, zorg, de stad, de tuin. De observaties blijven bewust persoonlijke en ik heb het vaak over mijn relatie tot die observatie. Steeds meer probeer ik die subjectiviteit uit te spelen en te verweven met fictie.

Nu wil ik de omgekeerde beweging maken en een aantal van die onderwerpen (en mijn relatie daartoe) in de diepte exploreren aan de hand van verschillende media. Elk medium geeft door haar eigenschappen een andere ingang aan het onderwerp. De verschillende media helpen me zo ook om het onderwerp verder uitspitten en vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Welke perspectieven krijgt mijn verhaal rond regen in de stad bijvoorbeeld wanneer ik het benader via audio, tekeningen en video?

 

EN

Although my artistic practice is mainly focused on drawing, I have started experimenting with different media (video, text, audio, collage...). My work invariably starts from wonder. Wonder that I experience myself and want to pass on to an audience. Wonder keeps me awake and curious. By zooming in on details or placing myself in a bigger picture, I look for ways to elevate the everyday to something special and make you stand by things you would otherwise walk about. In this sense, wonder and observation are closely linked.

Until now, that amazement was about very different things and I always limited myself to one medium. I made a series of videos, each with a voice-over voice. This summer I wrote texts based on observation or looking at the world through a character's eyes. Recurring subjects are the weather (and especially the presence/absence of rain), interpersonal relations, care, the city, the garden. The observations remain deliberately personal and I often talk about my relationship to that observation. More and more I try to play out that subjectivity and interweave it with fiction.

Now I want to make the reverse movement and explore some of those topics (and my relationship to them) in depth using different media. Due to its properties, each medium provides a different input to the subject. The different media also help me to explore the subject further and to approach it from different perspectives. For example, what perspectives does my story about rain in the city get when I approach it through audio, drawings and video?
 

FR

Bien que ma pratique artistique soit principalement axée sur le dessin, j'ai commencé à expérimenter différents supports (vidéo, texte, audio, collage...). Mon travail part invariablement de l'émerveillement. L’émerveillement dont je fais l’expérience et que je veux transmettre à un public. L’émerveillement me tient éveillé et curieux. En zoomant sur les détails ou en me plaçant dans une image plus grande, je cherche des moyens d'élever le quotidien à quelque chose de spécial et de vous faire regarder des choses que vous n’auriez pas regardé. En ce sens, émerveillement et observation sont intimement liés.

Jusqu'à présent, cet émerveillement concernait des choses très différentes et je me suis toujours limité à un seul médium. J'ai fait une série de vidéos, chacune avec une voix off. Cet été, j'ai écrit des textes basés sur l'observation ou le regard sur le monde à travers les yeux d'un personnage. Les sujets récurrents sont la météo (et surtout la présence/absence de pluie), les relations interpersonnelles, les soins, la ville, le jardin. Les observations restent volontairement personnelles et je parle souvent de mon rapport à cette observation. De plus en plus, j'essaie de jouer cette subjectivité et de la mêler à la fiction.

Maintenant, je veux faire le mouvement inverse et explorer certains de ces sujets (et ma relation avec eux) en profondeur en utilisant différents médias. En raison de ses propriétés, chaque support apporte une contribution différente au sujet. Les différents médias m'aident également à approfondir le sujet et à l'aborder sous différents angles. Par exemple, quelles perspectives mon histoire sur la pluie dans la ville a-t-elle lorsque je l'aborde à travers l'audio, les dessins et la vidéo ?