You are here

2012 / Lilia Mestre Marcos Simoës / Ai! / Info - pics

Artists:

phpthumb_generated_thumbnailjpg
Lilia Mestre en Marcos Simoës: Ai! an interjection - as relational form

Productie: Mokum ism Workspace Brussels

Het spelen met de Ai! als een vocale bron van beperkingen, waardoor het lichaam naar overdrijving of theatraliteit zoekt om zijn grenzen af te tasten. Wanneer het geluid van Ai! het lichaam overneemt en materieel wordt, zelfs van plastic, iets artificieel en theatraal. Ai! is een roep om aandacht. Een sirene! Het kadert iets dat gebeurt, of dat op het punt staat te gebeuren. Ai! is zoals de pointe in een grap, het gegeven dat de wereld op zijn kop zet, en dat ons toelaat om een alternatieve logica te ontdekken. Het lichaam dat Ai! verwerpt, is een lichaam onder invloed van een externe kracht (zichtbaar of onzichtbaar) die men niet kan controleren.

In dit onderzoeksproject willen Lilia Mestre en Marcos Simoës testen hoe via dit Ai! zij iets anders, iets vreemd en nog niet gekend kunnen introduceren. Een vreemd element, geïntroduceerd door een herkenbaar geluid. Ai! als een herkenbaar element om het ongekende op te roepen. Ai! kan vele vormen aannemen, het kan vele dingen zijn, en vele soorten ruimtes worden. Ai! als het enige element van waaruit betekenis en expressie opgebouwd wordt. Mestre en Simoës ontwikkelen met Ai! een lichaamspraktijk die een lichaam met een sterke neus voor het catastrofale oproept. Mestre en Simoës willen een lichaam observeren dat bepaald wordt door externe krachten, krachten die het niet lijkt te controleren. Een lichaam dat de indruk heeft te bestaan in een niet logische ruimte, in paradoxen en ongerijmdheden. Het lichaam in een ruimte ‘out of tune’.

From 14 till 27/5 May Marcos Simoës and Lilia Mestre continue developing their project Ai!     
A collaboration with 
Mokum vzw

Ai! is a Portuguese interjection and onomatopoeia used to express a wide range of human emotions and reactions such as complaint, pain, relief, surprise, excitement, disapproval and loss. It is also holophrastic, in as much as it consists of a complex idea expressed in a single sound. Playing with the Ai! as a vocal source of limitation drives the body to search through exaggeration or theatricality towards forms of expressing its own possibilities. When the sound of Ai! takes control of the body, it becomes material, becomes in itself plastic, artificial and theatrical.

Ai! is a call for attention. It is a siren! It frames something that’s happening or is about to happen. The Ai! is like the punch line of a joke, the element that turns things upside down and permits us to find another logic of understanding. The Body that ejects the Ai! is a body affected by an external force (visible or invisible) that cannot be controlled. In this research project Lilia Mestre and Marcos Simoes want to see if through the Ai! they can discover something else, something strange and yet known: an alien element introduced by a recognizable sound, the Ai! as a familiar tool to create the unfamiliar. Ai! can take on many forms, be many things and become many spaces.

In Ai! Mestre and Simoes develop a physical practice that brings a body charged with a strong sense of catastrophe to the fore. Mestre and Simoes want to observe a body affected by an outside force that gives the impression of being incapable of controlling this force — a body that exists in an illogical space, in paradoxes and incongruities. The body in a space that is ‘out of tune’.

-- 

Ai! Dubbing – Ai! Objects
Changing context /The gallery space
The performance as document /the document as an art piece

Lilia Mestre & Marcos Simoes gaan in mei 2012 gedurende 2 weken aan het werk in ZSenne.

"We beschouwen de galerij als een ruimte om kunstwerken en documenten tentoon te stellen. We verplaatsen ons van de 'black box' naar een 'white cube' om de vluchtige vorm die eigen is aan performance tegenover de permanente aanwezigheid van documenten te stellen. We willen de status van beide formats doorbreken door ze te combineren. We willen een systeem ontwikkelen dat 'performance' kan vertalen in een 'document' en omgekeerd. Hoe verplaatsen we een event van de 'black box' naar een 'white cube'? Hoe kunnen we een document als performance beschouwen?

De galerij is een ruimte die in een constante verhouding staat tot de buitenwereld. We bevinden ons niet meer in een afgesloten ruimte van het theater waarbinnen we een publiek uitnodigen op een gegeven moment. De zichtbaarheid van de constructie van de kunstwerken is fundamenteel voor de transparante werking van de systemen die we willen ontwikkelen. De wisselwerking tussen de binnen- en buitenwereld is hierbij zeer belangrijk."


Ai! Dubbing / 1ste week – 14,15, 16 en 19 mei 2012

Samen met Marcelo Mardones werken we aan het finale document, namelijk een documentaire over het Ai! Dubbing systeem.

De galerij zal worden omgebouwd tot een cinema studio waarbij de techniek blootgelegd en getoond wordt aan de toeschouwer. De vernissage op het einde van de week bestaat uit een slotperformance (het maken van de documentaire): vrijdag 19/5 17.00u


Ai! Objects / 2e week - 21 tot 25 mei 2012

Het publiek en de buurt als deel van de context van de performance. We werken samen met Christophe Albertijn aan de ontwikkeling van Ai! Objects, waarbij de toeschouwers fungeren als acteurs en de omliggende straten als scène. We willen aan de slag met deze tijdelijke gemeenschap die wordt gevormd door dit sociale ritueel. Toonmoment: vrijdag 25 mei 19.00u gevolgd door gesprek met de performers

Changing context / The gallery space
The performance as document /the document as an art piece

In May 2012, Lilia Mestre and Marcos Simoes will work for two weeks in the Gallery ZSenne in the center of Brussels. 
"We see the gallery space as a place to present oeuvres and documents. We’ll be going from the black box to the white cube questioning the place of performance as a life momentary form to the place of the object as permanent evidence.

Our plan is to work with both formats and challenge their status in contemporary art. We want to develop systems that allow us to translate and relocate performance and document. How to translate events from a black box to the white cube? How to see the document as performance? And how to see the performance as a document by changing its formats?

The space of the gallery is a permeable space by the constant relation to the outside world. We are not anymore in an excluded environment where the audience is invited to come in at a certain point. The constant visibility of the construction of the artwork will be fundamental on the construction of systems. The circularity of the inside and the outside is an aspect that cannot be denied."

Ai! Dubbing / 1st week – 14,15, 16 and 19th May 2012

Together with Marcelo Mardones we will be working on the process of making a final document / documentary about the Ai! Dubbing system.

The gallery will be transformed in a cinema studio where the apparatus is apparent and can be shared with the visitors.

The final performance (the making of the documentary) will happen as a vernissage at the end of the week: Friday 17.00h

Ai! Objects / 2nd week - 21 until 25th May 2012

The audience and the streets as part of the context of the performance.

In the score Ai! Objects for instant improvisation with movement, voice and sound we’ll work with Christophe Albertijn on the development and presentation of the project including the visitors and the street surroundings as co- actors and stage.

We want to explicitly work on the temporary community that is formed by this social ritual.

Showing Friday 25 May at 19.00  folowed by an after talk with the performers.


--


img_5599

img_5588img_5618

 

 

img_5590